Krevní skupiny - AB0 systém

AB0 systém krevních skupin je klinicky nejvýznamnějším krevně skupinovým systémem. Gen ve 3 alelických formách (A nebo B nebo 0) je lokalizován na chromozomu 9. Varianta 0, která neprodukuje antigeny, je amorfní a recesivní vůči dominantním alelám A a B.

Skupina Fenotyp
(AB0 erytrocytární antigeny)
Genotyp (přítomnost genu)
A A AA nebo A0
B B BB nebo B0
0 - 00
AB A a B AB

Aktivita protilátek

Landsteinerovo pravidlo

Nepřítomnost antigenu A nebo B na povrchu červených krvinek odpovídá příslušným protilátkám v séru dané krve.

V séru/plazmě zdravého člověka jsou vždy přítomny protilátky anti-A, anti-B, anti-AB (vyjma skupiny AB), které jsou aktivní vůči antigenům AB0 nepřítomným na vlastních erytrocytech s následkem intravaskulární hemolýzy aktivací složek komplementu. Jednoznačná identifikace krevní skupiny systému AB0 je z hlediska okamžitých následků při nevhodném podání krve transfúzí nezbytností a znamená maximální vyloučení možné chyby použitého reagens.

Skupina Frekvence v populaci [%] Antigeny Protilátky
A 43 A anti-B
B 9 B anti-A
0 45 - (H) anti-A,B
AB 3 A, B -

Protilátky anti-A,B u erytrocytárního fenotypu 0 mají vlastní specifitu vůči antigenům A a B, odlišnou od protilátek v séru skupin A a B. Nejsou tedy jen směsí protilátek A a B fenotypu.

Erytrocytární antigenní systémy

ISBT No Systém ISBT Symbol Počet antigenů Antigeny
001 ABO ABO 4 A, B, AB1, A1
002 MNSs MNS 38 M, N, S, s, U, Ena,...
003 P P 1 P1
004 Rhesus RH 45 D, C, E, c, e, Cw,...
005 Lutheran LU 18 Lua, Lub, Lu3, Lu4,...
006 Kell KEL 21 K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb,...
007 Lewis LE 3 Lea, Leb,...
008 Duffy FY 6 Fya, Fyb, Fy3,...
009 Kidd JK 3 Jka, Jkb
010 Diego DI 4 Dia, Dib, Wra, Wrb
011 Cartwright YT 2 Yta, Ytb
012 Xg XG 1 Xga
013 Scianna SC 3 Sm, Bu3, Sc3
014 Dombrock DO 5 Doa, Dob, Gya, Hy, Joa
015 Colton CO 3 Coa, Cob
016 Landsteiner/Wiener LW 3 Lwa, Lwb, Lwab
017 Chido/Rodgers CH/RG 9 Ch1,Ch2,Ch3,Rg1,Rg2,WH
018 Hh/Bombay H 1 H
019 Kx XK 1 Kx
020 Gerbich GE 7 Ge2, Ge3, Ge4, Wb
021 Cromer CROM 10 Cra, Tca, Tcb, Tcc, Dra,...
022 Knops KNOPS 5 Kna, Knb, McCa, Sia, Yka
023 Indian IN 2 Ina, Inb
024 Ok OK 1 Oka
025 Raph RAPH 1 MER2
026 John Milton Hagen JMH 5 JMH, JMHK, JMHL, JMHG, JMHM
027 I I 1 I
028 Globoside GLOB 1 P
029 Gill GIL 1 GIL
030 Rh-asociovaný glykoprotein RHAG 1 RHAG

Antigeny krevních skupin jsou lokalizovány na erytrocytární buněčné membráně a jsou rozdílné struktury, jejíž odlišnost spočívá v rozdílné stavbě - složení extracelulárních proteinů, polysacharidů, glykoproteinů a glykolipidů. Genetická dědičnost vede k produkci odlišných struktur krevně skupinových systémů (AB0, Rh apod.).

Přítomnost alternativních alel genu se odráží v expresi daných antigenních struktur v rámci krevně skupinového systému (A, B v AB0 systému apod.). Většina antigenních krevně skupinových systémů vykazuje malé rozdíly v sekvenci stavby antigenu (mimo AB0 a Rh) a náleží k nízce imunogenicitním, na rodíl např. od RhD proteinů, které nemají D variantní alelu kódujícího genu. Přítomnost exprimovaného D antigenu vede k vysoké imunogenicitě Rh+ vzhledem (vyjma AB0) k ostatním krevně skupinovým systémům - antigenům.

Podskupiny A1 a A2

V rámci krevní skupiny A lze rozlišit dvě podskupiny A1 a A2. Odlišnost spočívá v menší míře počtu A antigenu na povrchu erytrocytů jedinců podskupiny A2 (cca 250.000 na 1 ery versus 1.000.000 u A1). Příčinou je nižší aktivita enzymové transferázy v konverzi prekurzoru A antigenu u podskupiny A2. Anti-A protilátky v séru/plazmě u skupiny B jsou rozděleny do dvou odlišných populací, tj. anti-A reagující s A1 i A2 a anti-A reagující jen s A1. Reagencie na rozlišení/identifikaci v rámci podskupiny A1 a A2 pocházejí obvykle z extraktu aglutininů rostliny Dolichos biflorus (Lektin). V séru/plazmě přibližně 1-8% jedinců podskupiny A2 a přibližně 22-35% jedinců podskupiny A2B se nachází protilátky anti-A1, které ovšem nejsou klinicky signifikantní díky reaktivitě pouze při nižších teplotách okolo 20 °C, nikoliv při 37 °C.

Skupina Fenotyp
(AB0 erytrocytární antigeny)
Genotyp
(přítomnost genu)
0 0 00
A A1 A1A1
A1A2
A10
A2 A2A2
A20
B B BB
B0
AB A1B A1B
A2B A2B

AB0 systém - produkce antigenů a role antigenu H

Vlastní tvorba specifických glykolipidových antigenů systému AB0 spočívá v primárním přepisu kódujícího genu v daný enzym, který je schopen konverze prekurzoru v příslušný antigen.

Přítomnost prekurzoru je determinována přítomností dalšího krevně skupinovéhu H genu, přičemž je vyloučena souvislost mezi geny AB0 a H. Prekurzorová substance kódovaná genem H je přítomna na všech erytrocytech bez rozdílu fenotypu krevní skupiny AB0 systému.

Přítomnost H genu, resp. výsledného produktu přepisu genu vede k tvorbě H substance enzymatickým působením spočívajícím v transferovém terminálním připojení molekuly cukru L-fukózy. Geny A/B poté prostřednictvím svých translačních enzymových produktů připojují příslušnou další terminální molekulu cukru a diferencují antigen na A/B.

Vzhledem k amorfní expresi genu u skupiny 0 zůstává H prekurzorová substance nezměněna a je v nejvyšší míře přítomna na eytrocytech této skupiny. Skupiny A, B a AB mají méně H antigenu na povrchu erytrocytů, většina z něj je totiž přeměněna v příslušný A nebo B antigen.

Enzym kódovaný genem A1 je více efektivní v konverzi H antigenu na A antigen než enzym produkovaný genem A2, tzn. že A1 gen produkuje více A antigenu. Výsledkem je větší množství H antigenu na povrchu buněčné membrány jedinců podskupiny A2 oproti A1.

Jedinci podskupin A1 a A1B (majících málo H antigenu) mohou produkovat protilátky anti-H. Tyto protilátky ovšem nejsou klinicky signifikantní díky reaktivitě pouze při nižších teplotách okolo 20 °C, nikoliv při 37 °C.

ABH antigeny jsou přítomny na buněčných membránách většiny lidských buněk. Jsou produkovány z prekurzorové substance enzymovým připojením cukerné terminální složky. S buněčnou membránou jsou spojeny lipidovou složkou a tvoří tak glykolipidovou charakteristickou strukturu.

Gen Produkt přepisu genu Cukerná složka
H α-2-L-fucosyltransferáza L-fukóza
A α-3-N-acetyl-D-galaktozaaminyltransferázafucosyltransferáza N-acetyl-D-galaktozamin
B α-3-D-galaktozaaminyltransferázafucosyltransferáza D-galaktóza

Bombay Oh

Fenotyp názvu Bombay je projevem přítomnosti homozygotní formy hh genu (absence genu H), která patří k velmi ojedinělým (0,007 %). Prekurzorová substance zůstává beze změny a nedochází k tvorbě H antigenu. Vzhledem k tomu, že H antigen je substrátem pro tvorbu A,B antigenů, nemůže za těchto okolností dojít k jejich přítomnosti na erytrocytárním povrchu.

Klinický význam AB0

Transfúze

AB0 nekompatibilní transfúzní reakce:

  • obvykle vzniká při transfúzi skupiny fenotypu A nebo B k 0 skupině
  • schopnost způsobit akutní intravaskulární hemolýzu
  • velmi silný klinický efekt může končit smrtí i při malé dávce nekompatibilitní AB0 krve

Frekvence případů podání nekompatibilitní krve je nízká.Snaha o eliminaci všech možných chyb (tj. technické povahy, identifikace pacienta) musí být maximální.

Těhotenství

AB0 antigeny bývají nejčatější příčinou hemolytické nemoci novorozenců, matky (skupiny 0 s IgG anti-A,B) s dětmi A nebo B skupiny.

Transplantace

AB0 antigeny jsou exprimovány nejen na erytrocytech, ale i na membránách mnoha buňek rozličných tkání, z tohoto důvodu většina transplantovaných orgánů musí být AB0 kompatibilní.


NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?